This is My Resume

基础信息

 • 姓名:刘抱霖
 • 出生日期:2007-01-25
 • 最高学历:初中
 • 坐标:Tianjin,China

技术能力

 • 主要开发语言:Python/Java/C++/Javascript
 • 略懂的编程语言:Golang/Csahrp/Kotlin
 • 目前学习中的语言:Groovy/Julia/R/Wenyan-lang
 • 掌握的框架(部分):
  • Java-Springboot
  • Python-Flask、Django、Pyramid
  • Python-Pygame
  • Python-PyQt5、Tkinter、Wxpython
  • Python-Requests
  • Javascript-Electron、Vue.js、React
  • C++-Qt
 • 参与过的竞赛
  • 第二届隔镜杯数据爬虫大赛 三等奖
 • 考级证书
  • 计算机等级考试-2级 Python程序设计
  • 青少年人工智能等级编程水平测试-4级
  • 青少年人工智能等级编程水平测试-5级